Footer

انتخاب بستر مناسب، کشور، بیمارستان و پزشک عوامل مهمی هستند که باید به طور قابل توجهی بر درمان بیمار تأثیرگذار باشند. انتخاب ارجح برای بسیاری از بیماران، انتخاب مراقبت خصوصی است.

دفتر مرکزی

تهران، اتوبان حقانی

00982186084604

00989120085112

شنبه – پنجشنبه: 8:30 تا 20:00

جمعه: 8:30 الی 14:00

پیوندهای سریع

تهران

تبریز

مشهد

شیراز

زبانهای دیگر

Terms and Conditions | Privacy Policy

 TravelTeb. All rights reserved.